top of page

می توان آن را با بیش از 50 نوع ظرفیت جایگزین کرد. استفاده از آن برای کارهای مکانیکی آسان است.

خازن جهانی MASCOTOP 5+1 SMART UNIVERSAL

    bottom of page