top of page

روغن سردخانه با کیفیت برتر از انگلستان بسته بندی شده در قلع فلزی 2 سایز که 1 گالن و قلع 1 لیتری موجود است. قیمت از 11DHS تا 36DHS در اندازه های مختلف شروع می شود.

ST ALBANS 3/4/5GS FRIGERATION OIL 1GALLON

    bottom of page